ทันตกรรมถ่ายภาพรังสี (X-RAY)

การถ่ายภาพรังสีฟัน (X-RAY) คือ ขั้นตอนทางทันตกรรมหนึ่งที่สำคัญมากโดยต้องปฏิบัติก่อนทำการจัดฟันเสมอ เพราะการX-RAY ฟันจะช่วยใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรคและลักษณะของฟันของผู้ป่วยได้ เนื่องจากฟันของคนเรานั้นมีหลายมุม ที่ไม่สามารถมองเห็นได้สะดวกด้วยตาเปล่า เช่นการตรวจเช็คซอกฟัน ว่ามีฟันผุไหม การ X-RAY ฟันจึงถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไขข้อบกพร้อมนี้ เมื่อ X-RAY ฟันออกมา ทันตแพทย์จะมองเห็นลักษณะของฟันและลักษณะรากฟันรวมไปถึงลักษณะกระดูก รอบฟันได้และการที่สามารถมองเห็นรูปแบบฟันและรากฟันทั้งหมดจะช่วยให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและ วางแผนการจัดฟันได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ทำไมถึงต้องทำการ X-RAY

ภาพเอกซเรย์เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มีส่วนช่วยทันตแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษา ภาพเอกซเรย์ฟันจึงมักใช้ประกอบการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ

กรณีใดบ้าง ที่จะต้องทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน

    • การเอกซเรย์ฟันเพื่อถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

การเอกซเรย์เพื่อตรวจดูรอยผุของฟันด้านประชิด

การเอกซเรย์ฟันเพื่อการรักษารากฟัน

การเอกเรย์ฟันเพื่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

การเอกซเรย์ฟันเพื่อการฝังรากเทียม

การเอกซเรย์ฟันเพื่อการจัดฟัน