x-ray ฟัน

Home » x-ray ฟัน

เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหาวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนไข้ ทันตแพทย์ต้องดูผลการ X-ray ซึ่งถือว่าเครื่องมือสำคัญที่เเสดงผลในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ภาพรังสีที่สามารถบอกลักษณะของฟัน กระดูกขากรรไกร กะโหลกศรีษะ และใบหน้าที่จะนำมาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด

x ray ฟัน
x-ray ฟัน

เอ็กซเรย์ฟัน คือ

เอ็กซเรย์ฟัน คือ การใช้รังสี X-ray ถ่ายภาพช่องปาก ฟัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการวางแผนดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม เนื่องจากจะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฟันของคนไข้โดยละเอียด มากกว่าการมองเห็นจากตาเปล่าเพียงอย่างเดียว

แต่ทั้งนี้การมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันตามนัดก็ไม่จำเป็นต้องทำการ X-ray ฟันทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาว่าสมควรหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากการตรวจช่องปาก การซักประวัติภาพรังสีที่เคยมี การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ (Caries risk assessment) และสภาวะสุขภาพช่องปากและร่างกาย

เอ็กซเรย์ฟัน คือ
เอ็กซเรย์ฟัน คือ

ทำไมถึงต้องทำการเอ็กซ์เรย์ฟัน

xray tooth decay
xray tooth decay

จุดประสงค์ของการ X-ray ฟันก็เพื่อดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันโรค เพราะช่วยให้ทันตแพทย์มองเห็นปัญหาที่เกิดกับฟันได้อย่างชัดเจน เช่น ความเสียหายของกระดูก ฟันผุ ฟันบาดเจ็บ ที่สำคัญการ X-ray ฟันยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนการเอ็กซ์เรย์ฟัน

ขั้นตอน xray ฟัน
ขั้นตอน xray ฟัน

การ X-ray ฟันส่วนใหญ่จะทำในคลินิกทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยคนไข้จะต้องสวมเสื้อคลุมตะกั่วหนัก ๆ เพื่อป้องกันร่างกายจากรังสี จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะสอดเครื่องมือพลาสติกเข้าไปในช่องปาก

โดยให้คุณกัดเครื่องมือไว้ เพื่อให้ฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพX-ray ในบริเวณที่กำหนด โดยจะถ่ายภาพซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ภาพทั่วช่องปาก 

การเอ็กซ์เรย์ฟันเพื่อการรักษามีรูปแบบไหนบ้าง

การ X-ray ฟันมีหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งทันตแพทย์จะเลือกโดยพิจารณาจากประเภทการรักษาของผู้ป่วย เช่น

 • การเอ็กซเรย์ฟันเพื่อถอนหรือผ่าฟันคุด เพื่อศึกษารายละเอียดของฟัน เช่น ความโค้งงอของรากฟัน ขนาดของรอยผุที่ส่งผลให้ฟันแตกหักง่ายระหว่างถอน ลักษณะและตำแหน่งของฟันคุดว่าใกล้กับกายวิภาคที่สำคัญหรือไม่ และภาพรังสียังใช้ในการติดตามผลการถอนฟันในกรณีที่เกิดปัญหา หรือภาวะแทรกซ้อนหลังถอนฟัน
xray wisdom teeth
xray wisdom teeth
 • การเอ็กซเรย์เพื่อดูรอยผุของฟันด้านประชิด ซึ่งเป็นบริเวณที่ตรวจพบได้ยาก โดยเฉพาะรอยผุที่มีขนาดเล็กหรือรอยผุซ้ำใต้ขอบวัสดุ
xray ฟันผุด้านข้าง
xray ฟันผุด้านข้าง
 • การเอ็กซเรย์ฟันเพื่อรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจะนำภาพรังสีไปใช้ประเมินว่าฟันซี่นั้นสมควรได้รับการรักษาคลองรากฟันหรือไม่ และนำไปวางแผนการรักษาฟันซี่นั้นด้วย ซึ่งในขั้นตอนการรักษาคลองรากฟัน คนไข้จะได้รับการเอ็กซเรย์ฟันซี่เดิมหลายครั้ง เช่น ขั้นตอนการประเมินความยาวรากฟัน การลองแท่งวัสดุสำหรับการอุดคลองรากฟัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความละเอียดแม่นยำ รวมถึงการทำรากเทียม
xray root
xray root
 • การเอ็กซเรย์ฟันเพื่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งในระยะแรกจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพรังสี แต่เมื่อโรคลุกลามจนกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ จะพบร่องลึกปริทันต์และการละลายของกระดูกที่หุ้มรอบรากฟัน ภาพรังสีจึงมีประโยชน์ในการประเมินความรุนแรงของโรค การทำลายกระดูกในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการติดตามผลการรักษา
xray รากฟันละลาย
xray รากฟันละลาย
 • การเอ็กซเรย์ฟันเพื่อจัดฟัน งานทันตกรรมจัดฟันนั้น ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งจากการตรวจภายในช่องปาก และภายนอกช่องปากแบบจำลองฟัน และภาพรังสีเพื่อประกอบการวินิจฉัย และวางแผนการรักษา โดยภาพรังสีจะสามารถบอกลักษณะของฟัน กระดูกขากรรไกร กะโหลกศรีษะและใบหน้า ที่จะนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด
xray จัดฟัน
xray จัดฟัน

เอ็กซเรย์ฟันอันตรายมั้ย

การเอ็กซเรย์ฟัน จะใช้รังสีเอ็กซ์ (X-ray) ซึ่งเป็นรังสีที่ใช้กับการเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ แต่จะใช้ปริมาณรังสีค่อนข้างน้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่ใช้ในการเอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์ จึงมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามควรเอ็กซเรย์ฟันตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัยว่าสมควรเท่านั้น และคนไข้ควรได้รับการสวมเสื้อและปลอกคอกันรังสีทุกครั้ง

เสื้อกันรังสี
เสื้อกันรังสี

เตรียมตัวเอ็กซเรย์ฟันอย่างไร

 • การเอ็กซเรย์ในช่องปาก คนไข้ผู้รับการเอ็กซเรย์ฟันจะต้องถอดโลหะบริเวณใบหน้าและภายในช่องปาก เช่น แว่นตา เครื่องมือที่ถอดได้ในช่องปาก ไม่ว่าจะ ฟันเทียมถอดได้ เครื่องมือจัดฟัน เครื่องมือคงสภาพฟัน เป็นต้น
 • การเอ็กซเรย์นอกช่องปาก คนไข้ต้องถอดสร้อยคอ ต่างหู และกิ๊บติดผมออก เพื่อไม่ให้มีอะไรมาบดบังลักษณะกระดูกและฟัน

ขณะทำการเอ็กซเรย์ทั้งในช่องปาก และนอกช่องปาก คนไข้จะต้องนิ่งที่สุดจนกว่าเสียงสัญญาณของเครื่องเอ็กซเรย์จะหยุด

เอ็กซเรย์ฟันแบบดิจิตอล เป็นอย่างไร

การเอ็กซเรย์ฟันด้วยวิธีดิจิตอลจะทำให้ท้นตแพทย์ผู้รักษาสามารถมองเห็นภาพได้ทันที ชัดเจนกว่า มีขนาดใหญ่กว่าภาพจากรังสีเอ็กซ์ทั่วไป ทำให้ผลการวินิจฉัยดี รวดเร็วและแม่นยำขึ้น

xray digital
xray digital

ข้อดีของการใช้เอ็กซเรย์ฟันระบบดิจิตอล

 • สามารถมองเห็นภาพที่ทำการเอ็กซเรย์ได้ทันที
 • ภาพที่ได้มีขนาดที่ใหญ่กว่า มีความชัดเจนมากกว่าภาพรังสีเอ็กซ์ทั่วไป ส่งผลให้การวินิจฉัยดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น
 • สามารถบันทึกเป็นไฟล์ดิจิตอลได้ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตาม ส่งต่อภาพให้กับคนไข้ หรือทันตแพทย์ท่านอื่น ๆ 
 • ใช้ปริมาณรังสีเอ็กซ์น้อยกว่าระบบฟิล์มล้างน้ำยา
 • ไม่มีสารเคมีดีต่อสภาพแวดล้อม เพราะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษในการล้างฟิล์ม เช่นในระบบฟิล์มธรรมดา

เอ็กซเรย์ฟันเจ็บไหม?

ในการเอ็กซเรย์ฟันคนไข้จะได้รับการถ่ายภาพแบบซ้ำไปเรื่อย ๆ จนทั่วช่องปาก ซึ่งจะไม่ทำให้รู้สึกเจ็บเลย


care dental clinic

81 Charoen Krung Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon
Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon 10120
Phone: +668-5157-3883
Secondary phone: +66-2211-8903
Email: support@caredental.clinic
Monday10:00 - 20:00
Tuesday10:00 - 20:00
Wednesday10:00 - 20:00
Thursday10:00 - 20:00
Friday10:00 - 20:00
Saturday10:00 - 20:00
SundayClosed
Scroll to Top