การตรวจวินิจฉัย

ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการรักษาโรค หากการวินิจฉัยนั้นทำได้ไม่แม่นยำ หรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้การรักษานั้นไม่ตรงสาเหตุ และอาการของโรคนั้นไม่ถูกรักษา

ขั้นตอนการรักษา

การวินิจฉัยโรคในช่องปาก เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำการตรวจฟัน เหงือก และช่องปากทั้งหมด เพื่อประเมินสุขภาพของช่องปาก ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีคราบหินปูนมากหรือไม่ มีฟันหัก ฟันแตก ฟันผุ หรือเป็นโรคทางช่องปากแบบใดหรือไม่ และการถ่ายภาพรังสีทั้งในปาก และนอกปากในเบื้องต้น หากสามารถพบปัญหาได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถได้ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องตรงเหตุ เพื่อจะสามารถนำมาทำการวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องและตรงจุดในลำดับต่อไป

ปัญหาหรือโรคในช่องปากบางกรณีที่วินิจฉัยได้ยากหรือซับซ้อน อาจจำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การตรวจการสบฟันด้วยขี้ผึ้ง หรือแผ่นโลหะตรวจสอบการสบฟัน การวัดความมีชีวิตของฟันด้วยไฟฟ้า การใช้แสงความเข้มสูงเพื่อตรวจสอบรอยร้าว การวัดร่องเหงือกด้วยเครื่องมือวัดร่องเหงือก การระบุตำแหน่งรูเปิดหนองด้วยแท่งยางทึบรังสี หรือแม้แต่การผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อการวินิจฉัย

จะเห็นได้ว่าการวินิฉัยโรคในช่องปาก ต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบ ประกอบกับเครื่องมือวินิจฉัยที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตรวจ โดยการถ่ายภาพรังสีถือเป็นเครื่องมือตรวจที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยแนะนำให้ผู้ป่วยทุกคนถ่ายภาพรังสี panoramic เพื่อตรวจหาปัญหาโดยทั่วไป และอาจถ่ายภาพรังสีเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการตรวจละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้การถ่ายภาพรังสีฟันด้านประชิด (Bitewing) ทุกๆ 6 เดือน เพื่อหารอยผุระยะเริ่มต้น ก็จะช่วยให้เราพบฟันผุได้ตั้งแต่ระยะแรก ที่ยังไม่แสดงอาการใดๆ